Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Polish Association Of Engineers & Technicians Of Transportation

Zakres prac, usługi

Usługi rzeczoznawcze wykonujemy w przedmiocie


 • samochodów osobowych, terenowych, dostawczych, ciężarowych i kempingowych
 • autobusów
 • przyczep i naczep ciężarowych
 • przyczep kempingowych i lekkich

 • motocykli, skuterów, quadów
 • ciągników i maszyn rolniczych
 • maszyn i urządzeń w tym m. innymi: koparki, ładowarki, wózki jezdniowe (widłowe), obrabiarki, linie produkcyjne
 • wyposażenia warsztatów i stacji kontroli pojazdów

Sporządzamy profesjonalne i kompletne oceny, opinie i ekspertyzy na bazie fabrycznych technologii budowy i napraw pojazdów samochodowych, ciągników i maszyn rolniczych, maszyn i urządzeń.

Sporządzamy

wyceny wartości rynkowej pojazdów samochodowych, ciągników i maszyn rolniczych, maszyn i urządzeń dla potrzeb:

 • kupna - sprzedaży
 • skarbowych, sądowych, celnych
 • ubezpieczeń, odszkodowań
 • księgowych - aktualizacja wartości
 • Urzędu Pracy (dotacje unijne)

Weryfikujemy

kosztorysy napraw opracowanych w systemach: INFO-EKSPERT, AUDTEX, EUROTAX, DAT przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe z tytułu:

 • uszkodzenia pojazdu w zdarzeniach drogowych
 • utraty wartości pojazdu w wyniku uczestnictwa w zdarzeniu drogowym

Sporządzamy profesjonalne i kompleksowe wyceny wartości rynkowych na bazie fabrycznych technologii budowy i wyposażenia oraz aktualnych notowań rynkowych z zastosowaniem programów komputerowych i przejętych metod ekonomicznych.

Ocena stanu technicznego

Opracowanie obejmuje sporządzenie dokładnego opisu stanu technicznego przedmiotu opinii, poszczególnych jego zespołów wg stanu na dzień oględzin. Przed opisem wykonywane są niezbędne pomiary, ewentualna jazda próbna, próbny rozruch, a w przypadku pojazdów w razie potrzeby przeprowadza się badania na stanowiskach kontrolnych stacji kontroli pojazdów lub ASO. Sporządzana opinia odnosi się ściśle do zakresu ustalonego przez zleceniodawcę i oparta jest o fabryczną technologię budowy i wyposażenia. Opis stanu technicznego przedmiotu opracowania jest przydatny do oceny rozmiaru zużycia eksploatacyjnego lub do określenia przyczyn uszkodzenia (np. w okresie gwarancji lub po źle wykonanej naprawie itp.), a także do oszacowania wartości rynkowej.


Ustalenie zakresu uszkodzeń powypadkowych pojazdu

Po uszkodzeniu pojazdu w kolizji lub wypadku, konieczne jest wskazanie elementów i części pojazdu wymagających naprawy lub wymiany oraz przedstawienie technologii naprawy w celu przywrócenia pojazdu do stanu, w jakim był na chwilę przed kolizją lub wypadkiem. Opinie takie dodatkowo zawierają dokumentację fotograficzną, obejmującą wszystkie strefy deformacji lub uszkodzeń, cechy identyfikacyjne pojazdu oraz zdjęcia całego pojazdu. Opinie zawierają dokładną dokumentację stanu pojazdu po kolizji, szczególnie przydatną w procesie dochodzenia odszkodowania za powstałe szkody komunikacyjne.


Ustalenie danych technicznych i identyfikacyjnych

Na podstawie oględzin przedmiotu opinii i analizy jego cech identyfikacyjnych w świetle danych producenta, możliwe jest dokładne ustalenie jego parametrów technicznych, niezbędnych do dokonania zapisów w dowodach rejestracyjnych lub książkach pojazdów czy też w dokumentacji techniczno-ruchowej. Opinie takie zwykle obejmują ustalenie rzeczywistego roku produkcji, fabrycznej kompletacji czy też dodatkowego wyposażenia.

Ustalenie kosztów naprawy pojazdu

Właściwe określenie kosztu naprawy pojazdu zgodnie z procesami technologicznymi zalecanymi przez producentów jest podstawą do rozliczenia się z warsztatem, któremu zlecamy wykonanie naprawy. Poprawne wyliczenie kosztów naprawy pojazdu ma ogromne znaczenie przy ustaleniu odszkodowania. Przy pomocy odpowiednich narzędzi jak np. programy komputerowe, rzeczoznawca wylicza koszty napraw nie tylko dla samochodów osobowych, ale też dla motocykli, samochodów ciężarowych, przyczep, naczep, samochodów i przyczep kampingowych, przyczep oraz autobusów.


Określenie wartości rynkowej

Po dokładnym zidentyfikowaniu rzeczoznawca ustala stan techniczny pojazdu bezpośrednio przed wyceną na podstawie przeprowadzonej identyfikacji, własnych badań i oględzin przedmiotu wyceny. Możliwe jest także ustalenie tej wartości na podstawie opisów stanu technicznego, przekazanych rzeczoznawcy w aktach sądowych lub ubezpieczeniowych. Proces określania wartości przedmiotu wyceny rzeczoznawca przeprowadza z maksymalnym wykorzystaniem posiadanej wiedzy i doświadczenia zawodowego wg standardów obowiązujących rzeczoznawców przy tego rodzaju opracowaniach z zastosowaniem specjalnych programów komputerowych lub ogólnie przyjętych metod ekonomicznych.


Ustalenie jakości przeprowadzonych napraw w pojeździe

Sposób i jakość przeprowadzonych w pojeździe napraw ma bezpośredni wpływ na przywrócenie jego właściwego stanu technicznego. W procesie naprawy pojazd powinien odzyskać funkcjonalność użytkową i walory estetyczne. Rzeczoznawca ustala zgodność przeprowadzonych napraw ze wskazanym wcześniej zakresem naprawy uszkodzeń lub zakresem zlecenia. Może również na podstawie dokonania odpowiednich badań diagnostycznych przeprowadzić analizę poprawności technologii naprawy. Opinie takie mogą ustrzec użytkowników pojazdów przed stratami powstałymi na skutek niesolidnie przeprowadzonej naprawy lub niewłaściwie skalkulowanymi kosztami napraw.


Uwaga! Udzielamy pomocy poszkodowanym w dochodzeniu należnych odszkodowań!